White Christmas / Smaller

(3.95" x 3.05")

White Christmas / Larger

(5.64" x 4.36")

Snowmen/Snowflake Border / larger

(11.89" x 1.45")

Snowmen/Snowflake Border / smaller

(8.32" x 1.02")

Emblem 1 Letter Z, Center

(1.03" x 3.34")

Emblem 1 Letter Y, Center

(1.09" x 3.30")

Emblem 1 Letter X, Center

(1.07" x 3.31")

Emblem 1 Letter W, Center

(1.04" x 3.30")

Emblem 1 Letter V, Center

(1.10" x 3.26")

Emblem 1 Letter U, Center

(1.01" x 3.28")

Emblem 1 Letter T, Center

(1.03" x 3.28")

Emblem 1 Letter S, Center

(1.06" x 3.31")

Emblem 1 Letter R, Center

(1.00" x 3.30")

Emblem 1 Letter Q, Center

(1.05" x 3.31")

Emblem 1 Letter P, Center

(1.04" x 3.28")

Emblem 1 Letter O, Center

(1.07" x 3.31")

Emblem 1 Letter N, Center

(0.99" x 3.31")

Emblem 1 Letter M, Center

(1.04" x 3.28")

Emblem 1 Letter L, Center

(1.08" x 3.29")

Emblem 1 Letter K, Center

(1.00" x 3.30")